Hafan button
Walks Programme Walk Categories
Walks Safety
Committee Details English
Walk Reports
Photo Gallery
Useful Links
Button Tiwtor GPS Button Welsh Find a Walk

Cerddwyr Caerfyrddin a’r Cylch

Ffurfiwyd Grŵp Cerdded Caerfyrddin a’r Cylch ym 1974. Rydym yn grŵp cyfeillgar ac yn barod bob amser i groesawu aelodau newydd.

Yn ogystal   theithiau cerdded yng nghefn gwlad hyfryd Sir Gr, byddwn yn teithio i Sir Benfro, Ceredigion, Penrhyn Gŵyr, y Mynydd Du a Bannau Brycheiniog i fwynhau amrywiaeth gwych o olygfeydd. Ar y rhan fwyaf o raglenni rydym hefyd yn cynnig anturiaethau cerdded o ddau neu dri diwrnod ar hyd llwybrau pellter hir yng Nghymru. Mae rhai aelodau eisoes wedi cwblhau Llwybr Glyndŵr, Llwybr Bro Ddyfi, Taith Ardudwy, Llwybr y Cotswolds, a Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa.

Rydym yn cynnig un neu ddwy daith gerdded bob penwythnos. Fel arfer, fe fydd taith weddol fyr ar y dydd Sadwrn cyntaf a'r trydydd o'r mis, gyda theithiau hirach ar ddydd Sul gan amlaf. Edrychwch ar ein Rhaglen Deithiau a dewch gyda ni am dro! Mae‘r teithiau cerdded yn agored i bawb, gan gynnwys ymwelwyr ar wyliau, ac mae croeso arbennig i newydd-ddyfodiaid. Ar l cerdded gyda ni ambell waith dylech ystyried ymuno Chymdeithas y Cerddwyr er mwyn mwynhau manteision aelodaeth.

Aelodaeth y grŵp ar 1 Chwefror 2018: 91
Hysbysfwrdd
Teithiau Cerdded Wythnosol Nesaf
Ar ddydd Sul, Awst 19fed, bydd Richard Leggett yn arwain taith 13 milltir yn ardal Fan Hir. Cysylltwch Richard ar 01267 237126 am fanylion pellach.  Y man cyfarfod fydd maes parcio Heol y Prior am 9:15 yb.

Cerdded Llwybr Wysis ym mis Medi
Dros dri diwrnod o ddydd Iau, Medi 7fed hyd ddydd Sul, Medi 9fed,  bydd Andrew Graham yn gorffen arwain y grŵp ar hyd Llwybr Wysis, yna’n mynd ymlaen i Gas-gwent.  Gan gysylltu Llwybr Clawdd Offa yn Nhrefynwy chychwyn Llwybr Genedlaethol y Tafwys yn Swydd Gaerloyw, fe Llwybr Wysis am 88km drwy ardaloedd hyfryd ond gwahanol iawn Fforest y Ddena, Dyffryn Hafren a’r Cotswolds.  Gwelir manylion y teithiau hyn ar ein tudalen Rhaglen Deithiau.
Prosiect Fferm Wynt Gorllewin Fforest Brechfa
Dechreuodd y gwaith o godi fferm wynt 28 tyrbin yn Fforest Brechfa ym mis Hydref 2016.  Bydd y prosiect yn gallu cynhyrchu 57.4 MW o bŵer, sef digon i gyflenwi anghenion tua 38,800 o gartrefi.  Tra bydd y gwaith yn parhau bydd Fforest Brechfa yn dal ar agor i raddau helaeth, ond bydd rhaid cau rhai rhannau’n swyddogol neu gyfyngu ar fynediad fel y bydd y gwaith adeiladu’n mynd yn ei flaen.

Mae’r gwaith yn dod ymlaen yn dda.  Dechreuodd y Fferm Wynt gynhyrchu trydan am y tro cyntaf ar Ionawr 18fed 2018 ac erbyn Ionawr 31ain roedd pob un o’r 28 tyrbin wedi ei godi.  Mae’r gwaith trydanol yn parhau ac mae  gwaith adfer y safle wedi cychwyn.  Disgwylir y bydd y safle yn llawn weithredol erbyn haf 2018.

Bydd aelodau sy’n bwriadu cerdded yn Fforest Brechfa yn dymuno cael manylion am y sefyllfa .  Un dewis yw cofrestru i dderbyn yr wybodaeth ddiweddaraf ar eich ffn symudol.  Er mwyn gwneud hyn, tecstiwch WINDFARM i 88882. 

Dewis arall yw edrych ar wefan prosiect Fferm Wynt Fforest Brechfa am yr wybodaeth ddiweddaraf:
 https://www.innogy.com/brechfaforest

Fe geir map yn dangos yr ardal dan sylw a’r llwybrau troed a ellir fod ar gau o bryd i’w gilydd ar y wefan uchod.

Y Bartneriaeth Gerdded
Mae Cerddwyr Caerfyrddin a'r Cylch yn aelod o'r Bartneriaeth Gerdded. Mae'r bartneriaeth hon, a gefnogir gan Ramblers Worldwide Holidays, yn rhoi cyfraniadau ariannol uniongyrchol i grwpiau cerdded lleol er mwyn eu cynorthwyo i drefnu teithiau cerdded grŵp ac i annog pobl i fynd allan i gerdded. Gweler ein tudalen Dolenni Defnyddiol am fwy o wybodaeth.


Manteision Aelodaeth o'r Cerddwyr

Nl i frig y dudalen


Hafan Rhaglen Deithiau Categorau Teithiau Diogelwch Teithiau Manylion y Pwyllgor English
Walk Reports Oriel Luniau Dolenni Defnyddiol Tiwtor GPS Darganfod Taith
Oes gennych chi sylwadau neu awgrymiadau ar gyfer gwella'r wefan hon? Os felly, gadewch eich adborth yma.

Counters

free counters


 
Counters